top of page

TMI-VIS 제품 정보

 

 

 

VIS-SON

 

 

VIS-SON        :  홍보 메니저

                      벽걸이/천정/스텐드형 가능

                      가로버전/세로버전 가능

 

 

 

제품 구성 :

 

-> VIS Program

-> Mini Pc

-> Contents

 

      

 

제공 내역

 

-> 지역 현재날씨 제공

-> 실시간 뉴스제공
-> 시력표제공(거리 자동)
-> 병원소개 / 원장님 소개 제작
-> 본사 제공용 콘텐츠/팝엄창(플레시)
VIS-Chart

 

 

VIS-chart           :    터치형 32“ 시력표

(LCD Monitor)         벽걸이형 / 스텐드형

                            세로버전 전용

 

 

 

제품 구성 :

 

-> 32" LCD Monitor

-> VIS Program

-> Mini Pc

-> Contents

      

제공 내역 :

-> 지역 현재날씨 제공

-> 실시간 뉴스제공
-> 시력표제공(거리 자동)
-> 병원소개 / 원장님 소개 제작
-> 본사 제공용 콘텐츠/팝엄창(플레시)

TMI-VIS 제안서

 

 

 

슬라이드1.JPG

슬라이드1.JPG

슬라이드2.JPG

슬라이드2.JPG

슬라이드3.JPG

슬라이드3.JPG

슬라이드4.JPG

슬라이드4.JPG

슬라이드5.JPG

슬라이드5.JPG

슬라이드6.JPG

슬라이드6.JPG

슬라이드7.JPG

슬라이드7.JPG

슬라이드8.JPG

슬라이드8.JPG

슬라이드9.JPG

슬라이드9.JPG

슬라이드10.JPG

슬라이드10.JPG

bottom of page